• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

  05-552 Magdalenka, Polska

 • sekretariat@ighz.pl

  tel. +48 22 736-70-00
  fax +48 22 756-16-99

Zakład Genomiki

ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ ZG

 1.   Analiza genów kandydatów warunkujących otłuszczenie u kur mięsnych. oraz wpływ genów kandydatów na przemiany tłuszczów w wątrobie i odkładanie tłuszczu wewnętrznego u kur mięsnych.

 2. Badanie polimorfizmu mikrosatelitarnego oraz sekwencjonowanie NGS u bezgrzebieniowców obejmujące strusie, emu i nandu.

 3. Badania cytogenetyczne i molekularne zwierząt gospodarskich z zaburzeniami płodności i wadami wrodzonymi.

 4. Wykorzystanie najnowszych technik molekularnych m.inn. mikromacierzy SNP oraz sekwencjonowania NGS w badaniach zmienności genetycznej w dzikich i udomowionych populacjach zwierząt w celu optymalizacji programów ochrony, hodowli i reintrodukcji zagrożonych gatunków.

 5. Analiza profilu ekspresji genów w różnych okresach rozwoju osobniczego bydła zróżnicowanego pod względem mięsności tuszy i jakości mięsa.

 6. Wdrożenie nowych metod analiz molekularnych w zakresie nutrigenomiki z wykorzystaniem analiz profili transkrypcyjnych i proteomicznych.

 7. Ocena wpływu endogennej aktywności układu opioidowego w predyspozycji do nieswoistych procesów zapalnych przewodu pokarmowego i potencjału terapeutycznego opioidów w tych schorzeniach

 8. Badania nad rolą bariery krew-mózg w procesach fizjologicznych i patologicznych

 9. Opracowywanie nowych, spersonalizowanych genetycznie leków przeciwbólowych i hamujących rozwój chorób neurodegeneracyjnych.

 10. Badania nad podłożem i identyfikacją wrodzonych wad genetycznych u zwierząt towarzyszących.

 11. Analizy genomiczne, transkryptomiczne, proteomiczne i metabolomiczne, podłoża rozwoju zespołu metabolicznego, jako konsekwencji systemowej zaburzonej ekspresji genów z wykorzystaniem różnych modeli zwierzęcych świnia mysz.