• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@ighz.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Zakład Genetycznych Podstaw Bioróżnorodności

Zamierzenia na przyszłość

Planuje się rozszerzenie obecnie prowadzonych badań o nowoczesne techniki badawcze w sferze genetyki molekularnej, ze szczególnym uwzględnieniem transkryptomiki  i proteomiki. Planowana jest analiza transkryptomów do identyfikacji genów związanych z cechami istotnymi z ekonomicznego punktu widzenia oraz ewaluacja różnic w ekspresji genów na poziomie proteomicznym w porównaniu z profilem transkryptomicznym w tkankach zwierzęcych.

W dziedzinie ekologii molekularnej i biologii ewolucyjnej rozwijane będą badania zmierzające do rozpoznania i ochrony różnorodności biologicznej gatunków udomowionych i dzikich, zwłaszcza zagrożonych wyginięciem. Prowadzone będą badania nad zmiennością linii ojcowskich (markery Y-STR), linii matczynych (mtDNA) oraz na poziomie genomiki populacji z wykorzystaniem najnowszych technik molekularnych i bioinformatycznych. Badania będą prowadzone we współpracy z instytucjami zaangażowanymi w czynną ochronę gatunków dzikich i pozwolą m.in. ocenić słuszność i kierunki ewentualnych translokacji osobników dla wzmocnienia ginących populacji rzadkich gatunków. Planowane są również dalsze badania obejmujące wpływ żywienia paszami z udziałem GMO na skład i aktywność mikroflory układu pokarmowego przepiórki japońskiej.