• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Rafał Radosław Starzyński, dr hab.

•          Magister inżynier biotechnologii – 2001, Międzywydziałowe Studium Biotechnologii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Tytuł pracy: „Wpływ tlenku azotu na wewnątrzkomórkowy metabolizm jonów żelaza”, promotor pracy: Prof. dr hab. Paweł Lipiński.

•          Doktor nauk rolniczych w zakresie zootechniki – 2005, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu. Obrona pracy doktorskiej z wyróżnieniem. Tytuł pracy: „Regulacja ekspresji IRP1 (Iron Regulatory Protein 1) przez tlenek azotu w komórkach ssaków in vitro”, promotor pracy: Prof. dr hab. Lech Zwierzchowski.

•          Doktor habilitowany – 2014, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu. Tytuł pracy: „Interakcja między stresem tlenowym a wewnątrzkomórkowym i ogólnoustrojowym metabolizmem żelaza u ssaków: badania z wykorzystaniem modeli zwierzęcych myszy (Mus musculus) i świni (Sus scrofa)”.

 

•          W latach 2001 – 2005 doktorant w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu.

•          Od 1 kwietnia 2006 zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Biologii Molekularnej Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu.

•          Od 1 grudnia 2017 roku zatrudniony na stanowisku Profesora Nadzwyczajnego w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu.

•          Od 1 kwietnia 2019 kierownik Laboratorium Hodowli Komórkowych i Inżynierii Genomu w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu.

•          Od 11 października 2019 roku zatrudniony na stanowisku Profesora Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu.

Życiorys naukowy.

Urodziłem się 11 stycznia 1976 roku w Garwolinie. W latach 1990–1994 uczęszczałem do garwolińskiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, do klasy o profilu biologiczno–chemicznym.

W latach 1996–2001 studiowałem w Międzywydziałowym Studium Biotechnologii w zakresie biotechnologii w produkcji i ochronie zdrowia zwierząt w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W czerwcu 2001 roku obroniłem pracę magisterską pt. „Wpływ tlenku azotu na wewnątrzkomórkowy metabolizm jonów żelaza„ pod kierunkiem dr. Pawła Lipińskiego.

W latach 2001–2005 byłem słuchaczem studium doktoranckiego przy Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN. Pracę doktorską częściowo realizowałem w trakcie moich stypendialnych pobytów w Institut de Chimie des Substances Naturelles CNRS w Gif–sur–Yvette oraz Unité 409 INSERM, oraz „Génétique et Pathologie Moléculaire de l’Hématopoïèse”, Faculté Xavier Bichat w Paryżu. W listopadzie 2005 roku obroniłem pracę doktorską pt. „Regulacja ekspresji IRP1 (Iron Regulatory Protein 1) przez tlenek azotu w komórkach ssaków in vitro”, której promotorem był prof. dr hab. Lech Zwierzchowski. W roku 2006 zostałem zatrudniony w Zakładzie Biologii Molekularnej w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu jako adiunkt. Od 2017 roku zatrudniony byłem na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, a po wejściu w życie USTAWY z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, od 11 października 2020 roku zatrudniony jestem na stanowisku profesora Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu. W roku 2019 powierzono mi kierownictwo nowoutworzonego Laboratorium Hodowli Komórkowych i Inżynierii Genomu w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu.

            W latach 2003 –2006 byłem stypendystą International Union Against Cancer oraz NATO Collaborative Linkage Grant. W latach 2005–2006 byłem stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz Fundacji ProScientia et Vitae. W 2010 roku zostałem uhonorowany Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Publikacje naukowe z moim współautorstwem zostały wyróżnione m.in. przez Polskie Towarzystwo Genetyczne, Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych, Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN oraz Dyrektora IGHZ PAN. Wraz z Zespołem Biologii Molekularnej Żelaza będącym częścią Zakładu Biologii Molekularnej IGiHZ PAN w Jastrzębcu zostałem uhonorowany Nagrodą Piotra Chomczyńskiego, jednego z najbardziej utytułowanych polskich badaczy.

 

Dorobek naukowy:

Na mój dorobek naukowy składa się 197 prac w których jestem współautorem. W tym 37 oryginalnych pracach twórczych, 17 pracach przeglądowych, 5 rozdziałach w monografiach i podręcznikach naukowych, 5 artykułach popularnonaukowych, 5 wpisach w bazie GeneBank, 38 doniesieniach na konferencje naukowe opublikowane w czasopismach w wydaniu ciągłym znajdujących się w bazie JCR oraz 86 doniesieniach (komunikatach) na konferencje naukowe opublikowane w materiałach konferencyjnych. Większość prac opublikowałem w czasopismach z listy JCR o zasięgu światowym.

Moja główna działalność dydaktyczna to praca indywidualna ze studentami w trakcie prowadzenia prac inżynierskich, licencjackich i magisterskich w IGHZ PAN. Byłem opiekunem naukowym staży 15 studentów i doktorantów, promotorem 2 prac licencjackich i 1 magisterskiej. Byłem promotorem mgr Roberta Staronia, którego obrona doktorska została wyróżniona. W 2 przewodach doktorskich byłem promotorem pomocniczym. Obecnie jestem promotorem w 2 przewodach doktorskich. Moja aktywność dydaktyczna głównie z racji afiliacji ogranicza się do wykładów dla doktorantów IGiHZ PAN oraz wykładów na zaproszenie Międzywydziałowego Studium Biotechnologii SGGW, czy Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Byłem głównym organizatorem 3 konferencji oraz brałem udział w około 80 konferencjach i sympozjach naukowych zarówno krajowych jak i zagranicznych, na każdej prezentując wyniki moich badań.

W trakcie mojej pracy naukowej, której początki sięgają ubiegłego stulecia byłem i jestem kierownikiem 5 projektów badawczych, a w 11 kolejnych wykonawcą. Zakres tematyczny moich zainteresowań naukowych i prowadzonych badań jest szeroki jednak zawsze oscyluje w okolicach szeroko pojmowanej regulacji ogólnoustrojowej homeostazy metabolizmu żelaza i obejmuje następujące zagadnienia:

•          Molekularne podłoże odporności komórek ssaków na stres oksydacyjny, i jej związek z metabolizmem żelaza;

•          Regulacja komórkowego metabolizmu żelaza przez tlenek azotu;

•          Interakcja między stresem oksydacyjnym a ogólnoustrojowym metabolizmem żelaza;

•          Molekularne mechanizmy absorpcji żelaza u prosiąt oraz rola hepcydyny;

•          Korygowanie niedokrwistości z niedoboru żelaza występującej u noworodków świni domowej w oparciu o innowacyjne procedury suplementacji tych zwierząt preparatami żelaza;

•          Rola transporterów miedzi w regulacji metabolizmu żelaza u myszy w różnych okresach rozwoju postnatalnego;

•          Molekularne podstawy interakcji między metabolizmem miedzi i żelaza;

•          Niedokrwistość na tle niedoboru żelaza w ciąży, u wcześniaków oraz w okresie poporodowym.