• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@ighz.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Rafał Parada, Dr

Adiunkt

 

Zainteresowania badawcze

cytogenetyka i genetyka molekularna, hodowla zwierząt, bioróżnorodność.

 

Dorobek naukowy

ok. 35 prac naukowych, 28 publikacji z listy JCR. Cytowania ok. 130. Index Hirscha – 7.

 

Wybrane osiągnięcia naukowe

Współautor populacyjno-cytogenetycznych badań buhajów użytkowanych w 20 SHiUZ., wykazując, że 4 buhaje były nosicielami fuzji centrycznej 1/29 a trzy chimeryzmu limfocytarnego XY/XX.
Wykorzystał badania cytogenetyczne (poziom aberracji chromosomowych i wymian chromatyd siostrzanych (SCE) u zwierząt gospodarskich jako test monitorowania skażeń środowiskowych.
Wykazał, że przyczyną niepłodności u wielu klaczy (12,8%) były nieprawidłowości chromosomowe. Ponadto przy pomocy hybrydyzacji in situ zlokalizowano geny rDNA na chromosomach pary 1, 28, 31 i po raz pierwszy na chromosomach pary 27 u koników polskich.
Określił strukturę genetyczną stad zachowawczych gęsi i kaczek.
Analizując ekspresję genów przemiany tłuszczów w wątrobie kur mięsnych o różnym stopniu otłuszczenia wykazał, że geny HMGA1 i PPARG mogą być genami  warunkującymi odkładanie tłuszczu brzusznego u kur. 

 

Realizowane projekty badawcze

Kierownik 2 projektów badawczych:
- „Badania nad zasobami zmienności genetycznej w krajowych stadach zachowawczych gęsi przy wykorzystaniu polimorfizmu sekwencji mikrosatelitarnych oraz technik cytogenetycznych” (2007-2009).
– „Analiza genów kandydatów warunkujących otłuszczenie u kur typu mięsnego” (2013-2017).
Główny wykonawca w 4 projektach badawczych.

 

Wybrane publikacje i patenty

Parada R., Jaszczak K., 1993 – A cytogenetic study of cows from a highly industrial or an agricultural region. Mutation Research, 300, 259-263 IF=6.462
Jaszczak K., Parada R., Guszkiewicz A., 1999 - Cytogenetic study of some tissue and age related changes in cell proportions in goat-sheep chimera. Cytogenetics and Cell Genetics. 84, 55-57. IF=1.878
Parada R., Książkiewicz J., Kawka M., Jaszczak K. 2012 - Studies on resources of genetic diversity in conservative flocks of geese using microsatellite DNA polymorphic markers. Molecular Biology Reports, Volume 39, Number 5, Pages 5291-5297, IF=2.929
Kawka M., Parada R., Jaszczak K. and Horbańczuk J. O. 2012 - The use of microsatellite polymorphism in genetic mapping of the ostrich (Struthio camelus). Molecular Biology Reports, Volume 39, Number 3, Pages 3369-3374, 15 pkt., IF=2.929,
Parada R., Kawka M., Sacharczuk M., Urbański P., Jaszczak K. 2017 - Cytogenetic and genetic study of a Y-linked microsatellite polymorphism in Polish Black-and-White cattle breed, Saudi Journal of Biological Sciences, doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.sjbs.2017.01.053 IF- 2,56

 

Linki do profili i stron naukowych

 

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=35610843700/