• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

  05-552 Magdalenka, Polska

 • sekretariat@ighz.pl

  tel. +48 22 736-70-00
  fax +48 22 756-16-99

Zakład Genomiki

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE ZG

 1.   Na 4 chromosomie kury, w rejonach GGA4q11-12 (MCW0114 i ADL0241) i GGA4q21-22 (MCW0170) zmapowano fizycznie markery istotnie sprzężone z QTL dla grubości skorupy jaja w 33 tygodniu życia. [Sazanov, Jaszczak i wsp., 2005 – Animal Genetics 36, 161-163]

 2. Wykazano przydatność loci mikrosatelitarnych do mapowania genomu strusia i do konstrukcji mapy genetycznej tego gatunku. Wykazano ich przydatność jako polimorficznego markera genetycznego dla cech wydajności nieśnej strusi [Kawka, Horbańczuk i wsp., 2012 – Molecular Biology Reports 39, 3369-3374; Kawka, Horbańczuk, Pierzchała i wsp., 2012 – Molecular Biology Reports 39, 7881-7885]

 3. Stwierdzono duże zróżnicowanie w częstości występowania nieprawidłowości chromosomowych w krajowych stadach zachowawczych gęsi: od 2,39% u odmiany pomorskiej do 7,58% .w odmianie gęsi garbonosej. [PARADA R., Książkiewicz J., JASZCZAK K., 2011 Journal of Animal and Feed Sciences 20, 200–205]

 4. Wykazano odrębność gęsi garbonosej (największa liczba alleli specyficznych , najwyższy wskaźnik informacji polimorficznej PIC oraz wysoka średnia liczba alleli w locus)., [PARADA R., Książkiewicz J., KAWKA M., JASZCZAK K. 2012. Molecular Biology Reports, 39, 5, 5291-5297]

 5. Analiza polimorfizmu sekwencji mikrosatelitarnych pozwoliła stwierdzić duży potencjał genetyczny i zdolności adaptacyjne grupy cietrzewi odchowanych metodą „born to be free” w Kadzidłowie. [PARADA R., Krzywiński A., KAWKA M., Kobus A., 2014 7-th International Black Grouse Conference Pechoro-Ilych reserve, Russia 24-29.05.2014, str. 67]

 6. Wykazano, że polimorfizm genów CAPN1, CAPN2, CAST,CATD i CATB jest związany z niektórymi cechami mięsności tuszy i kulinarnymi właściwościami wołowiny. Zsekwencjonowano region 5’ genu Mef2C świni i sekwencję zdeponowano w bazie GenBank. [Kubiak i wsp., 2010 – Molecular Biology Reports 37, 473-6. 2010].

 7. Badania nad genetycznym podłożem zróżnicowania wrażliwości na stres doprowadziły do identyfikacji w genie receptora opioidowego delta polimorfizmu C320T, determinującego w istotny sposób poziom analgezji postresowej. [Sacharczuk i wsp., 2010 – Pain 149, 506-513].

 8. Określenie podłoża zróżnicowanej podatności na nowotwory i poziom bólu nowotworowego w zależności od endogennej podatności na stres i aktywności układu opioidowego (Sacharczuk i wsp. J Environ Pathol Toxicol Oncol. 31(2): 167-177; Ragan i wsp. Stress 16(5): 571-580).

 9. Opracowanie i uzyskanie patentu na sposób wytwarzania i zastosowanie preparatu (hydrolizat białek układu nerwowego) poprawiającego pamięć oraz uczenie się (Lang B, Lipkowski A, Sacharczuk M, Salinska E. 2013 Enzymatic hydrolysate of proteins of animal tissue of nervous system for use in treatment of memory disorders. NAPCO SARL. Patent no. WO2013098415-A1).

 10. Wykazanie, że zastosowanie hydrolizatu białek OUN powoduje istotne zahamowanie zmian histologicznych w mózgu związanych z chorobą Alzheimera, głównie zmniejszenie ilości depozytów β-amyloidu, oraz poprawę procesów poznawczych i pamięciowych. ZŁOTY MEDAL Z WYRÓŻNIENIEM na 63. Światowych Targach „BRUSSELS INNOVA 2014” wraz z nagrodą w kategorii najlepszy wynalazek targów przyznaną przez Światową Organizację Własności Intelektualnej za wynalazek „Suplement diety w prewencji chorób neurodegeneracyjnych”, opracowany przez Mazowiecki Klaster Peptydowy we współpracy z Instytutem Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Instytutem Genetyki I Hodowli Zwierząt PAN; Instytutem Homeostazy Sp. z o.o. oraz Instytutem Chemii Przemysłowej,

 11. Określenie roli bariery krew-mózg w zróżnicowaniu analgezji postresowej i reakcji na opioidowe środki przeciwbólowe (Kosson i wsp. Acta Neurobiol Exp (Wars). 74(1): 26-32).

 12. Wykazano istotny wpływ polimorfizmu receptorów węchowych na zdolności do wykrywania materiałów biologicznych i chemicznych przez psy.

 13. Zweryfikowano stabilność transkrypcji genów metabolizmu podstawowego TBP, TOP2B, HPRT1, ACTB, GAPDH, SDHA, RPL13A, YWHAZ, B2M w tkance wątrobowej i mięśniowej świń. Wskazano, że HPRT1, TOP2B i TBP jako najbardziej stabilne mogą być wykorzystywane jako geny referencyjne do standaryzacji wyników analiz transkryptomicznych [Pierzchała i wsp., 2011 – Animal Science Paper and Reports 29, 53-63].

 14. Stwierdzono międzyrasowe różnice w profilu transkrypcji genów kodujących GHR, IGF1R, IGF1iIGF2 w wątrobie świń. Nadto wykazano wysoce istotną korelację między poziomem transkrypcji genów IGF1R i IGF2 w wątrobie a stopniem otłuszczenia tuszy [Pierzchała i wsp., 2011 – Molecular Biology Reports 31, 3802-3804].

 15. Wykazano zależność między wiekiem, rasą świń a poziomem transkrypcji genów z rodziny miogenin (MYF5 i MYF6) w mięśniach longissimus dorsi, gluteus medius i semimembranosus. Stwierdzono też istotne różnice w ekspresji wymienionych genów między analizowanymi mięśniami. [Pierzchała i wsp., 2011 – Animal Science Papers and Reports 29, 231-246].

 16. Zidentyfikowano zróżnicowaną ekspresję genów zależna od rasy i wieku bydła w przysadce I gruczole mlekowym Pareek, C. S., Michno, J., Smoczynski, R., Tyburski, J., Golebiewski, M., Piechocki, K., Sredzinska, M., Pierzchala, M., Czarnik, U., Ponsuksili, S. and Wimmers, K. (2013) Identification of predicted genes expressed differentially in pituitary gland tissue of young growing bulls revealed by cDNA-AFLP technique. Czech Journal of Animal Science,58, 147-158.

 17. Stwierdzono wpływ polimorfizmu genów c-SKI, c-myc, DGAT1, AGL, cystatyny B i kalpastatyny na wybrane cechy jakości tuszy świń, jednak zależności te okazują się różne w różnych rasach. [Urbański i wsp., 2010 – Tieraerztliche Umschau 65, 480].

 18. Zidentyfikowano specyficzne białka jako potencjalne biomarkery jakości wieprzowiny. te Pas, M. F. W., Kruijt, L., PIERZCHALA, M., I wsp. [Meat Science, 95, 679-687]

 

 1. Określono systemowe zmiany w profilach ekspresji genów w tkance mięśniowej i wątrobie u świń w zależnosci od poziomu suplementacji WNKT.

 

Pierzchała M, Poławska E., Urbański P., Ogłuszka M., Szostak A., Jóźwik A., Horbańczuk J., Goluch D., Blicharski T. Fatty acid and transcriptome profile of loin muscle and liver in pigs fed with PUFA enriched diet. 64th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, Nantes, Francja, 26-30 sierpień, 2013

wykazanie Pierzchała M., Poławska E., Jóźwik A., Urbański P., Goluch D., Szostak A., Ogłuszka M., Horbańczuk J. Blicharski T. The effect of linseed and rapeseed supplementation to pig’s diet on the physico-chemical characteristics and genes expression profile of meat. WCAP 2013 - The 11th World Conference on Animal Production, Beijing, Chiny, 15-20 październik, 2013