• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@ighz.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Magdalena Kawka, dr

Adiunkt Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

 

Zainteresowania badawcze

genetyka molekularna, hodowla zwierząt, bioróżnorodność w populacjach zwierząt

 

Dorobek naukowy

ok. 25 prac naukowych, 15 publikacji z listy JCR, w tym w Molecular Biology Reports, Poultry Science. Autor/współautor ok.20 doniesień konferencyjnych, 1 pracy przeglądowej i 5 prac popularno-naukowych. Cytowania ok. 84, w tym cytowania w British Poultry Science, Poultry Science i PLoS ONE. Index Hirscha – 5.

 

Wybrane osiągnięcia naukowe

1.Zapoczątkowała badania genetyczne bezgrzebieniowców w Polsce dokonując charakterystyki struktury genetycznej populacji strusi w Polsce przy użyciu sekwencji mini- i mikrosatelitarnych wykazując niskie zróżnicowanie wewnątrzrasowe.
2. Wykazała przydatność wybranych sekwencji mikrosatelitarnych do mapowania genomu strusia oraz do badania zależności między tymi markerami a loci cech ilościowych.
3.Wykazała wysoką specyfikę gatunkową sekwencji flankujących mikrosatelity kury w odniesieniu do amplifikacji mikrosatelitów gatunku Struthio camelus.
4.Otrzymała nagrodę Dyrektora IGHZ PAN dla młodego pracownika naukowego za najwyżej notowaną pracę pt. „Genetic Characteristics of the Ostrich Population Using Molecular Methods”, która została opublikowana w Poultry Science, 2007, 86: 277-281, (2008) oraz nagrodę Rektora SGGW za osiągnięcia naukowe (2015).

 

Realizowane projekty badawcze

kierownik projektów „Analiza genetyczna krajowej populacji strusi za pomocą metod molekularnych” (2003-2005) oraz „Polimorfizm mikrosatelitarny i jego wykorzystanie w tworzeniu mapy genetycznej strusia afrykańskiego (Struthio camelus)” (2009-2011) w ramach KBN i NCN.
Główny wykonawca w grantach dotyczących mapowania loci cech ilościowych (QTL) warunkujących analgezję postresową u myszy laboratoryjnej oraz badania genetycznego podłoża zachowań depresyjnych u myszy laboratoryjnej przy wykorzystaniu markerów genetycznych i analizy ekspresji genów, w ramach KBN.
Wykonawca w grantach dotyczących analizy genów kandydatów warunkujących wybrane cechy jakości jaj kur nieśnych oraz otłuszczenia u kur mięsnych w ramach NCN.

 

Działalność organizacyjna, upowszechnianie wiedzy i inne

członek Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Genetycznego, gościnny wykład na SGGW oraz nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie w latach 2009 – 2011.

 

Wybrane publikacje i patenty

Kawka M., Horbańczuk J.O., Sacharczuk M., Zięba G., Łukaszewicz M., Jaszczak K., Parada R., (2007) – Genetic characteristics of the Ostrich population using molecular methods. Poultry Science, 86, 277-281, IF=1.60
Kawka M., Parada R., Jaszczak K., Horbańczuk J.O., (2012) - The use of microsatellite polymorphism in genetic mapping of the ostrich (Struthio camelus). Molecular Biology Reports 39: 3369-3374, IF=2.929
Kawka M., Horbańczuk J.O., Jaszczak K., Pierzchała M., Cooper R.G., (2012) – A search for genetic markers associated with egg production in the ostrich (Struthio camelus). Molecular Biology Reports, 39:7881-7885, IF=2.929
Tasirnafas M., Seidavi A., Rasouli B., Kawka M.,  (2015) - Effects of different vegetable wastage and energy level on performance and haematology in ostrich chick diet. Tropical Animal Health and Production, 47, 1017-1026, IF=0,87
R. Parada, M. Kawka, M. Sacharczuk, P. Urbański, K. Jaszczak (2017) - Cytogenetic and genetic study  of a Y –linked microsatellite polymorphism in Polish Black-and-White cattle breed – Saudi Journal of Biological Science http://dx.doi.org/10.1016/j.sjbs.2017.01.053, IF=2.56


Linki do profili i stron naukowych

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=23985214700
https://www.researchgate.net/profile/Magdalena_Kawka