• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

  05-552 Magdalenka, Polska

 • sekretariat@ighz.pl

  tel. +48 22 736-70-00
  fax +48 22 756-16-99

Konkursy na stanowiska naukowe i stypendia

Konkurs na STYPENDIUM NAUKOWE DLA DOKTORANTA

finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu OPUS17 nr 2019/33/B/NZ9/02566 pt. „Molekularne mechanizmy transportu żelaza przez łożysko a regulacja metabolizmu żelaza noworodków świni domowej i dzika: badania porównawcze
w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk posiada logo HR Excellence in Research przyznane przez Komisję Europejską instytucjom wdrażającym zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

Oczekiwania wobec kandydata:

 1. Tytuł magistra biologii, zootechniki lub dziedziny pokrewnej.
 2. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 3. Podstawowe doświadczenie w posługiwaniu się technikami biologii molekularnej
 4. Dodatkowym atutem będzie podstawowa wiedza dotycząca metabolizmu żelaza u ssaków
 5. Gotowość do pracy ze zwierzętami (świnia, dzik)
 6. Samodzielność, rzetelność, wysoka motywacja w realizacji zadań badawczych, umiejętność pracy zespołowej oraz gotowość do pracy w terenie (na fermie trzody chlewnej oraz  na fermie dzików; woj. wielkopolskie i dolnośląskie; 3-4 kilkudniowe wyjazdy w roku w  pierwszych 2 latach realizacji projektu)
 7. W chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie kandydat musi posiadać status doktoranta.

Możemy zaoferować:

1.         Solidne wynagrodzenie.

2.         Nowoczesną infrastrukturę laboratoryjną.

3.         Pełen pakiet medyczny

4.         Prace w zgranym zespole badawczym (LIPTEAM)

Opis projektu:

Żelazo jest mikroelementem uczestniczącym w wielu procesach życiowych, wśród  których erytropoeza, proces powstawania czerwonych krwinek, charakteryzuje się bardzo dużym zapotrzebowaniem na żelazo związanym z syntezą hemoglobiny. Najbardziej istotnym symptomem niedoboru żelaza w organizmie jest zaburzenie erytropoezy i niedokrwistość. Co ciekawe, patologia ta występuje powszechnie u osesków prosiąt większości współczesnych ras świni domowej. Pierwotną jej przyczyną jest krytycznie niski poziom zapasów żelaza zgromadzonych w wątrobie w okresie płodowym. Należy podkreślić, że po urodzeniu, głównym źródłem żelaza wykorzystywanego przez prosięta w procesie erytropoezy jest  żelazo uwalniane z komórek wątroby zwanych hepatocytami i dostarczane do szpiku kostnego. W okresie noworodkowym żelazo egzogenne, absorbowane w przewodzie pokarmowym prosiąt z siary i mleka ma nieznaczny udział w zaspakajaniu potrzeb organizmu. Co ciekawe, niedokrwistość na tle niedoboru żelaza nie występuje u prosiąt dzika, przodka świni domowej, który został udomowiony przed 10 tys. lat, ale ciągle pozostaje jednym z najbardziej popularnych gatunków ssaków dziko żyjących w Polsce. W przeciwieństwie do prosiąt świni domowej, prosięta dzika rozwijają się prawidłowo bez konieczności suplementowania preparatami żelaza. Od ponad 100 lat hodowcy trzody chlewnej prowadzą intensywną selekcję, która doprowadziła do powstania ras o wysokiej plenności, sięgającej ponad  10 prosiąt w miocie, co w zasadniczy sposób odróżnia je od dzika (mioty liczą na ogół 4-6 prosiąt).

Celem projektu jest zbadanie statusu żelaza oraz molekularnych podstaw metabolizmu tego mikroelementu u prosiąt dzika i porównanie ich z prosiętami świni. Uzyskamy mioty świni domowej rasy Wielka Biała Polska o regulowanej liczebności prosiąt (mioty 4-6 prosiąt oraz mioty standardowe ponad 10 prosiąt) na drodze przenoszenia zarodków od dawczyń, u których wywołano superowulację, do ściśle spokrewnionych z nimi biorczyń. Zamierzamy sprawdzić, czy liczba prosiąt w miocie może mieć wpływ na status żelaza i regulację jego metabolizmu u 1-dniowych prosiąt. Dzięki realizacji tej części projektu zyskamy również wiedzę w zakresie molekularnych podstaw gospodarki żelazem prosiąt dzika, jedynego dziko żyjącego przedstawiciela świniowatych w Europie.

Kolejnym celem jest zbadanie molekularnych mechanizmów transportu żelaza przez łożysko. który jest jednym z najmniej poznanych zagadnień metabolizmu tego mikroelementu u ssaków.  Sprawdzimy, czy za niski poziom zapasów żelaza w wątrobie noworodków świni są odpowiedzialne mało efektywne mechanizmy transportu żelaza z organizmu matki do organizmu płodu. Stawiamy hipotezę, że funkcjonujące u dzika molekularne mechanizmy regulujące przepływ żelaza przez łożysko są adekwatne aby zapewnić odpowiednią ilość żelaza dla kilku noworodków, ale nie dostosowały się, w krótkim okresie gwałtownego wzrostu plenności nowoutworzonych  ras świńskich, do zwiększonego zapotrzebowania na ten mikroelement. W naszych badaniach zastosujemy między innymi nowoczesną technologię biologii molekularnej - NGS (Next Generation Sequencing), która pozwoli na identyfikację nowych genów potencjalnie zaangażowanych w transport żelaza przez łożysko i jego  regulację.

Na koniec, sprawdzimy, czy suplementacja ciężarnych loch świni rasy WBP hemoglobiną bydlęcą wpłynie na istotne zwiększenie zapasów żelaza w wątrobie noworodków. Obrót żelaza hemowego w organizmie ssaków odbywa się szlakami niezależnymi od szlaków żelaza elementarnego. Chociaż dziki i świnie są zwierzętami wszystkożernymi, w ich diecie dominują pokarmy roślinne o niskiej zawartości hemu. Zakładamy, że w warunkach wzrostu zawartości żelaza hemowego w diecie ciężarnych loch, funkcjonujące szlaki transportu hemu (w tym jego transportu przez łożysko) mogą być wykorzystane do zwiększenia zawartości żelaza w wątrobie płodów. Suplementacja ciężarnych loch hemoglobiną może zatem okazać się nowym sposobem suplementacji, który zastąpi czaso- i pracochłonne, bolesne i stresujące dla prosiąt domięśniowe podawanie preparatów żelaza.

Warunki zatrudnienia:

Czas trwania kontraktu: 36 miesięcy

Kwota stypendium:  3 500 zł/miesiąc

Termin składania ofert: 30.04.2020

Aplikacja powinna zawierać:

 1. Życiorys uwzględniający dotychczasowe osiągnięcia naukowe
 2. List motywacyjny
 3. Dyplom uzyskania tytułu magistra (potwierdzona kserokopia);
 4. Poświadczony przez Dziekanat Wydziału dokument potwierdzający średnią ocen uzyskanych w trakcie studiów
 5. Adres kontaktowy (email) osoby, która może przedstawić list rekomendacyjny kandydata (opiekun naukowy/promotor/dotychczasowy pracodawca)
 6. Dokument potwierdzający status doktoranta (jeśli kandydat rozpocznie studia doktoranckie po terminie składania aplikacji, dokument może być dostarczony później, jednak nie później niż w dniu rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie).
 7. Podpisane oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej (pdf) na adres kierownika projektu Pawła Lipińskiego (p.lipinski@ighz.pl)

Stypendystę wyłoni komisja powołana przez Dyrektora Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN. Ocena wniosków kandydatów odbędzie się zgodnie z par. 14 Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (Regulamin Przyznawania Stypendiów Naukowych Ncn W Projektach Badawczych Finansowanych Ze Środków Narodowego Centrum Nauki) z dnia 14 marca 2019 r

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1.      Administratorem danych osobowych zbieranych w toku procesu rekrutacji jest Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, wpisany do rejestru instytutów Polskiej Akademii Nauk (prowadzonego przez Polską Akademię Nauk) pod numerem RIN-V-32/98, NIP 1230018381, REGON 000326196, adres: Jastrzębiec, ul. Postępu 36A, 05 – 552 Magdalenka.

2.      Dane osobowe przekazane Administratorowi przez uczestników procesu rekrutacji będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L z 2016 r. Nr 119/1, zwane dalej „RODO”).

3.      Zgodnie z art. 5, 6, 7 i 13 RODO, Administrator informuje, że:

 1. Dane osobowe przekazane przez uczestnika rekrutacji będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO, tj. na podstawie jego zgody oraz w zakresie, w jakim jest to niezbędne do prawidłowego przebiegu studiów doktoranckich (realizacji stypendium).
 2. Osobie uczestniczącej w procesie rekrutacji przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
 3. Osoba uczestnicząca w procesie rekrutacji ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Podanie danych osobowych przez osobę uczestniczącą w procesie rekrutacji jest dobrowolne, przy czym brak ich podania może uniemożliwić przeprowadzenie tego procesu.

            4. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych osób uczestniczących w procesie rekrutacji należy kontaktować się z Instytutem w formie elektronicznej na adres: daneosobowe@ighz.pl.

The Institute of Genetics and Animal Breeding of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec announces a scholarship competition under the NCN OPUS 13 project “Study of transcriptional networks disruption on the development of liver cancer”.

The Institute of Genetics and Animal Breeding of the Polish Academy of Sciences has the HR Excellence in Research logo awarded by the European Commission to institutions which implement rules of the "European Charter for Researchers" and the "Code of Conduct for the Recruitment of Researchers" in Department of Experimental Embryology.

Project description:

The HNF4A gene is one of an array of genes involved in organogenesis and in modulation of the cancer development process in liver. In particular, it is known in mice, which removal of this gene from the genome, leads to tumor development in liver. Hence, it is postulated that any loss-of-function variation to the gene structure/composition (mutation) can trigger liver cancer development and its progression. As far, a throughout functional analysis of the HNF4A mutations in human liver cancer have not been performed. This study will allow us to investigate for the first time the importance of the HNF4 gene mutations in liver cancer. We have already found that the HNF4 mutations are accumulated at the evolutionally sustained regions of the gene, which is partly the reason of our interest in those mutations. Since the HNF4A gene modulates liver tissue differentiation and liver cancer cell fate, the loss of its function is associated with a poor prognosis. Our study aims to demonstrate that pathogenic mutations of HNF4A cause dysregulation of several gene expressions and induce hepatic tumorigenesis. Therefore, the immediate gain in knowledge expected from this project is evaluation of the role of the HNF4A mutations in liver cancer onset. However, given the increasing information on single DNA units’ variants and alterations of their copy number stemming from the many cancer sequencing projects going on world-wide, there is strong need of functional validation to identify potential drivers – a pre-requisite to translate this knowledge into new diagnostic or therapeutic leads. For this reason, we perform functional study of HNF4A mutations as a model case. Our preliminary results show that the mutations of the HNF4A gene result in impaired gene functionality. We have also identified three mutations located within another region of the gene which all resulted in a reduction of the gene activity. Although we found that HNF4A mutations are possible pathogenic mutations, it is unclear how the HNF4A mutations impact the pathogenesis of liver cancer. To answer this question, we will introduce mutations using CRISPR-Cas9 system in mouse and human normal liver cell lines and subsequently perform functional assays. Gene mutations can lead to altered gene function and malignant cellular transformation. To improve the early detection of mutations, it is indispensable to have a complete map of cancer driver genes and their hot spots. Our study aims to support the ongoing efforts at improving the early detection of cancers, thereby contributing to the field of preventive medicine. Although the modern molecular tools have let us determine multiple mutations linked to several cancers, the data comes only from limited number of countries. Our study may help to identify pathogenic mutations without performing tedious analyses, but by using an already existing dataset.

Description of the tasks:

Task 1: To test whether Zn finger mutations of HNF4A cause dysregulation of transcriptional networks and induce hepatic tumorigenesis.

Task 2: To investigate whether HNF4A ligand domain mutations cause liver cancer development through disrupting their binding specificity to target promoters and their co-factors, which changes the alterations in its transcriptional networks.

TYPE of NCN grant:

OPUS – NZ5

Deadline for application:

 14.04.2020, 15:00

Form of application:

e-mail (h.taniguchi@ighz.pl)

Employment conditions:

 • Selected candidate will receive a stipend of 3 000 PLN per month
 • Place of employment: Institute of Genetics and Animal Breeding of the Polish Academy of Sciences
 • Decision on candidate selection: April 2020
 • Employment starting date: May 2020
 • Length of employment (scholarship): 20 months

Qualifications:

 1. Medical, biotechnology, biology or related discipline;
 2. Knowledge in the field of medical science, molecular and cellular biology;
 3. Knowledge in the field of gene editing and in vitro cultures;
 4. Knowledge to use the following techniques: Western blot, PCR and immunofluorescence staining of proteins in the cell;
 5. Experience or knowledge with CRISPR-technique is advantageous;
 6. Ability to communicate fluently in English;
 7. Ability to communicate well and work in a group;
 8. Ability to work under the time pressure

Interested candidates are asked to provide the following documents:

 1. Motivation letter;
 2. CV including list of publications, conference presentations, membership in scientific organizations and other awards;
 3. Master degree certificate
 4. Recommendation letter from a scientific mentor, confirming skills necessary for completing the project;
 5. Documents confirming proficiency in foreign languages;
 6. Other documents, that in the opinion of the candidate are important when considering him/her for the position;
 7. Signed statement: „I agree to the processing of personal data provided in this document for realising the recruitment process pursuant to the Personal Data Protection Act of 10 May 2018 (Journal of Laws 2018, item 1000) and in agreement with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)”

Scholarship holders will be selected by a committee appointed by the Director of the Institute of Genetics and Animal Breeding of the Polish Academy of Sciences. The evaluation of the candidates' applications will take place in accordance with par. 14 of the Regulations for the granting of scientific scholarships in research projects financed from the National Science Centre (Regulations for the award of scientific scholarships in research projects financed from the National Science Centre Annex to the NCN Council Resolution 96/2016 of October 27, 2016 - https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala96_2016-zal1.pdf)

Applications in English should be sent to: dr. Hiroaki Taniguchi (h.taniguchi@ighz.pl)

Please direct any questions referring to the project directly to the PI of this project:

Dr. Hiroaki Taniguchi

Institute of Genetics and Animal Breeding of the Polish Academy of Sciences, Department of Experimental Embryology
ul.
Postępu 36a, 05-552 Jastrzębiec n/Warsaw, mazowieckie, Poland
e-mail: 
h.taniguchi@ighz.pl

INFORMATION OBLIGATION

 1. The administrator of personal data collected during the recruitment process is the Institute of Genetics and Animal Breeding of the Polish Academy of Sciences, entered into the register of institutes of the Polish Academy of Sciences (kept by the Polish Academy of Sciences) under the number RIN-V-32/98, NIP no. 1230018381, REGON no. 000326196, address: Jastrzębiec, ul. Postępu 36A, 05-552 Magdalenka.
 2. Personal data provided to the Administrator by the participants of the recruitment process will be processed in accordance with the provisions of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (OJ.EU.L. of 2016 No. 119/1, hereinafter referred to as "GDPR").
 3. According to art. 5, 6, 7 and 13 of GDPR, the Administrator informs that:
 4. Personal data provided by the participant of the recruitment process will be processed on the basis of art. 6 par. 1 letter a) of GDPR, i.e. on the basis of their consent and pursuant to art. 221 of the act of 26 June 1974 Labour Code (Journal of Laws 2018.917).
 5. The following personal data are processed during the recruitment process: first name(s) and surname, image, names of parents, date of birth, place of residence (correspondence address), education, other personal details of the employee, including names and surnames and dates of birth of the employee's children if such data is necessary for the employee's use of special rights provided for in the labour law, the employee's PESEL number assigned by the Government Information Center of the Universal Electronic System for Registration of the Population (RCI PESEL), telephone number and e-mail address.
 6. The person involved in the recruitment process has the right to request access to personal data, correct or remove it, as well as limit its processing, oppose to data processing, the right to transfer data and the right to submit a complaint to the supervisory body.
 7. The person participating in the recruitment process has the right to withdraw consent to the processing of data at any time, which does not affect the legality of the processing which had been carried out on the basis of consent granted before its withdrawal.
 8. Providing personal data by a person participating in the recruitment process is voluntary, however, the failure to provide it may prevent this process from being carried out.
 9. In all matters related to the processing of personal data of persons participating in the recruitment process, please contact the Institute in writing at the following address: daneosobowe@ighz.pl.

Konkurs otwarty na stanowisko badawczo-techniczne (post-doc)  w Zakładzie Doskonalenia Zwierząt i Nutrigenomiki w ramach projektu NCN nr. 2015/17/B/NZ9/01561 pt. „Regulacje epigenetyczne w tkankach gruczołu sutkowego krów zakażonych gronkowcami koagulazo-dodatnimi lub koagulazo-ujemnymi” kierowanym przez prof. dr hab. Emilię Bagnicką

Nazwa stanowiska : post-doc, pełny etat na okres 6 miesięcy

Szczegółowe wymagania stawiane kandydatom na stanowisko post-doc:

- posiadanie stopnia naukowego doktora nauk rolniczych, biologicznych bądź pokrewnych;

- posiadanie sprecyzowanych zainteresowań badawczych z zakresu biotechnologii zwierząt, poparte dorobkiem naukowym;

- kierowanie bądź udział w realizacji projektów  badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych;

- Znajomość technik analitycznych, (umiejętności obligatoryjne: izolacja DNA, RNA I białka z tkanek, PCR i real-time PCR, konwersja bisulfidowa i pirosekwencjonowanie, włączając projektowanie starterów, ELISA)

- biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

- znajomość pakietu Microsoft Office

- znajomość obsługi programów statystycznych oraz doświadczenie w badaniach nad epigenetyką będą dodatkowym atutem

Lista dokumentów:

 1. List motywacyjny
 2. CV, obejmujące informacje o publikacjach i osiągnięciach zawodowych
 3. Kopia dyplomu magistra i doktora
 4. Formularz osobowy (dostępny na stronie https://tinyurl.com/ighz-pers-inf-form).

Opis zadań:

Projekt dotyczy określenia wpływu zakażenia tkanki wydzielniczej gruczołu sutkowego krów mlecznych (parenchymy) gronkowcami koagulazo-ujemnymi i -dodatnimi, które wywołują trwałe zmiany w poziomie ekspresji genów, na metylację wybranych genów i transkryptom mikroRNA. Określony zostanie również związek poziomu metylacji poszczególnych genów i wzorów ekspresji mikroRNA z ekspresją genów na poziomie mRNA i białka.

Zakres prac na stanowisku post-doc:

- izolacja  DNA, RNA i białka z próbek gruczołu sutkowego krów mlecznych

- reakcje PCR oraz real-time PCR

- konwersja bisulfidowa i pirosekwencjonowanie

- testy ELISA

-przygotowywanie cząstkowych sprawozdań oraz sprawozdania końcowego

- wstępna analiza statystyczna

-przygotowywanie danych do zamówień odczynników, materiałów i drobnego sprzętu do przetargów publicznych

- śledzenie literatury naukowej

- przygotowania publikacji.

 

Dokumenty proszę przysyłać na adres: Emilia Bagnicka, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, ul. Postępu 36A, 05-552 Jastrzębiec lub w formie elektronicznej na adres: e.bagnicka@ighz.pl

Data publikacji:

Termin nadsyłania zgłoszeń: 14.04.2020.

Rozmowa kwalifikacyjna - o dacie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 17.04.2020