• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

  05-552 Magdalenka, Polska

 • sekretariat@ighz.pl

  tel. +48 22 736-70-00
  fax +48 22 756-16-99

Zakład Zachowania Się Zwierząt

kierunki badań zzz

 1.   Genetyczne mechanizmy zachowania się i dobrostanu zwierząt, w szczególności:

- Zmiany transkryptomiczne w ośrodkowym układzie nerwowym zachodzące pod

wpływem czynników zakłócających dobrostan zwierząt.

- Identyfikacja epigenetycznych biomarkerów stresu na modelu myszy

- Genetyczne uwarunkowanie agresji lękowej u policyjnych psów służbowych z

wykorzystaniem mikromacierzy SNP oraz metod behawioralnych

- Wykorzystanie metod wielkoskalowych- mikromacierzy SNP oraz sekwencjonowania

następnej generacji w określaniu genetycznego podłoża cech behawioralnych psów

pracujących.

- Długowieczność loch jako wskaźnik dobrostanu – metody analizy, czynniki ryzyka

oraz możliwości selekcji.

 1. Zróżnicowanie atrakcyjności i awersyjności zapachu wpływające na jego identyfikację przez psy.

 2. Mechanizmy komunikacji semiochemicznej u psowatych w kontekście zachowań płciowych: badania z użyciem psa domowego (Canis familiaris) jako gatunku modelowego - współpraca z Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu

 3. Doskonalenie różnych form detekcji węchowej materiałów niebezpiecznych przez psy z zastosowaniem metod behawioralnych i molekularnych.

 4. Porównanie naturalnej i sztucznej detekcji lotnych związków organicznych jako markerów zapachowych chorób nowotworowych z wykorzystaniem chromatografii gazowej i spektrometrii masowej oraz zmysłu węchu zwierząt i ludzi.

 5. Behawioralne i fizjologiczne wskaźniki dobrostanu koni ze szczególnym uwzględnieniem reakcji emocjonalnych.