• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

  05-552 Magdalenka, Polska

 • sekretariat@ighz.pl

  tel. +48 22 736-70-00
  fax +48 22 756-16-99

Zakład Genomiki

Kierunki badań - ZG

 1.   Analiza genów kandydatów warunkujących cechy jakości jaja kur nieśnych oraz wpływ genów kandydatów na przemiany tłuszczów w wątrobie i odkładanie tłuszczu wewnętrznego u kur mięsnych.

 2. Wykorzystanie markerów mikrosatelitarnych oraz sekwencjonowania NGS w analizie bioróżnorodności bezgrzebieniowców (strusi, emu i nandu).

 3. Badania cytogenetyczne i molekularne zwierząt gospodarskich wykazujących zaburzenia płodności i wady wrodzone.

 4. Wykorzystanie markerów molekularnych w badaniach nad płodnością dzikich i udomowionych populacji zwierząt dla optymalizacji programów ochrony, hodowli i reintrodukcji zagrożonych gatunków.

 5. Ocena czynników genetycznych determinujących zachowanie się zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem percepcji bólowej i zachowań depresyjnych.

 6. Ocena podłoża genetycznego wrażliwości na stres, podatności do zachowań depresyjnych oraz poziomu nocycepcji i bólu u zwierząt modelowych, głównie myszy(MS)

 7. Identyfikacja czynników genetycznych i środowiskowych modyfikujących procesy pamięciowe i poznawcze u zwierząt modelowych

 8. Ocena potencjału terapeutycznego nowych leków w terapii choroby Alzheimera, bólu nowotworowego

 9. Określeniu wpływu endogennej podatności na stres i stresu środowiskowego na ryzyko i tempo rozwoju nowotworów

 10. Analiza polimorfizmu regionów kodujących i regulatorowych genów zaangażowanych w procesie miogenezy bydła i świń – określenie wpływu wykrytych mutacji na wiązanie czynników transkrypcyjnych i ekspresję tych genów oraz ich produktów białkowych w mięśniach.

 11. Charakterystyka zmian profili ekspresji genów celem identyfikacji biomarkerów związanych z cechami produkcyjnymi zwierząt w tym jakością mięsa świń.

 12. Badania w zakresie nutrigenomiki z wykorzystaniem analiz transkryptomicznych opartych na mikromacierzach ekspresyjnych i sekwencjonowaniu następnej generacji w celu określenia systemowych zmian ekspresji genów związanych z suplementacją pasz w bioaktywne składniki na ekspresję genów u świń.