• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@ighz.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Zakład Doskonalenia Zwierząt

KIERUNKI BADAŃ

Przedmiotem badań w Zakładzie jest przede wszystkim wykorzystanie genetyki i metod hodowlanych w doskonaleniu zwierząt dla poprawy jakości surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego oraz zdrowia zwierząt.

Badania obejmują bydło, drób (kury nieśne i strusie), kozy, owce i konie. Jednym z głównych celów działalności Zakładu jest opracowanie systemów produkcji zwierzęcej umożliwiających wytwarzanie surowców i produktów o wysokich walorach dietetycznych i prozdrowotnych w warunkach jak najlepszego dobrostanu zwierząt.

Bieżące badania koncentrują się głównie na: doskonaleniu użytkowości zwierząt w drodze modyfikacji składu surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego stosując różne zabiegi o charakterze środowiskowym (żywienie) i genetycznym, podnoszeniu poziomu dobrostanu zwierząt gospodarskich, m.in. poprzez bliższe poznawanie ich biologii, oraz optymalizacji zarządzania stadem.