• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

  05-552 Magdalenka, Polska

 • sekretariat@ighz.pl

  tel. +48 22 736-70-00
  fax +48 22 756-16-99

Zakład Genetycznych Podstaw Bioróżnorodności

Kierunki Badań

 1. Poszukiwanie związku pomiędzy polimorfizmem genów i poziomem ekspresji genów a cechami produkcyjnymi oraz zdrowiem świń, bydła i koni

 2. Zastosowanie mikromacierzy ekspresyjnych do określenia różnic w profilu ekspresji genów pomiędzy różnymi tkankami świni.

 3. Poszukiwanie zależności między ekspresją genów a ich wpływem na szlaki metaboliczne związane z procesami rozrodu loch.

 4. Poznanie mechanizmów regulatorowych na poziomie ekspresji białek w celu wyjaśnienia ewentualnych przyczyn zaburzeń procesów rozrodczych świń.

 5. Badania wpływu żywienia zwierząt roślinami modyfikowanymi genetycznie na ich użytkowość, wartość odżywczą mięsa i jaj oraz na stabilność ekosystemu przewodu pokarmowego na modelu przepiórki japońskiej.

 6. Zastosowanie danych molekularnych uzyskanych z analizy markerów DNA jądrowego i markerów DNA specyficznych dla linii żeńskich i męskich w programach ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich i programach czynnej ochrony gatunków dzikich.

 

Stałą formą aktywności Zakładu pozostają prace aplikacyjno-diagnostyczne wykonywane dla potrzeb praktyki hodowlanej. Zakład wykonuje badania markerów DNA w zakresie kontroli rodowodów koni czystej krwi arabskiej i pełnej krwi angielskiej oraz uczestniczy we współpracy międzynarodowej prowadzonej pod auspicjami ISAG. Wydawane przez Zakład międzynarodowe certyfikaty pochodzenia są podstawą wpisu koni do ksiąg stadnych. Ponadto w zakładzie wykonywane są badania z zakresu molekularnego podłoża podatności świń na stres (identyfikacja mutacji w genie RYR1), które są elementem krajowego programu hodowli trzody chlewnej.