• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@ighz.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Jarosław Olav Horbańczuk, prof. dr hab.

członek korespondent PAN 

 

Zainteresowania badawcze

genetyka, hodowla zwierząt, doskonalenie żywności i nutrigenomika

 

Dorobek naukowy

ok. 350 prac naukowych, 75 publikacji z listy JCR, w tym w prestiżowym czasopiśmie Nature. Autor 11 książek. Cytowania ok. 1360, w tym cytowania w Science i  Nature. Index Hirscha – 22.

 

Wybrane osiągnięcia naukowe

1. Zapoczątkował badania nad biologią i użytkowaniem strusi w Europie Środkowo-Wschodniej; wprowadził strusie do tej części Europy; jego podręczniki wydane w 6 językach stanowią w świecie cenne kompendium wiedzy o strusiach.
2.Autor/współautor innowacyjnych technologii prozdrowotnych produktów o cechach żywności funkcjonalnej (9 patentów) nagrodzonych złotymi medalami na Światowych Wystawach Wynalazczości w Brukseli, Barcelonie i w USA.
3.Wykazał na modelu zwierzęcym, że wzbogacone w składniki bioaktywne mięso strusi jest źródłem wysoko przyswajalnego żelaza i zalecane jest w diecie ludzi z jego niedoborami (P-414678) ). Wraz z zespołem uzyskał jedną z najważniejszych nagród za Najlepszy Wynalazek Europejski (THE BEST INVENTION OF EUROPE 2016) na międzynarodowej wystawie wynalazków INPEX w Pittsburgu w USA. Nagrody: V-Premiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Ambasador Innowacyjności (2016) oraz Komisji Odznaczeń Królestwa Belgii - Krzyż Oficerski za szczególne zasługi dla rozwoju wynalazczości europejskiej i British Innovation Award (2016)

 

Realizowane projekty badawcze

Koordynator projektu „ANIMBIOGEN in EU – Centre of Excellence in Genomics, Biotechnology and Quality of Animal Products (2009-2012) w ramach 7. PR Unii Europejskiej.
Autor koncepcji i koordynator jednego z największych w Polsce projektów realizowanych w ramach strategicznych programów badawczych MNiSZW - „BIOŻYWNOŚĆ – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego” 2010-2015 w konsorcjum naukowo-przemysłowym (43 granty) – 16 jednostek naukowych i przemysłowych, 500 osób

 

Działalność organizacyjna, upowszechnianie wiedzy i inne

Przedstawiciel Polski w UE w Brukseli w zespole ekspertów z zakresu nauk o zwierzętach – Animal Task Force. Ekspert w Komisji Europejskiej oceniający projekty badawcze w programie UE Horyzont 2020, członek European Association of Research Managers and Administrators, członek Zarządu Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE. Odbył zagraniczne staże naukowe: w Izraelu (1998), RPA (1999), Australii (2003/04) i USA (2009). Wykładał w 45 krajach świata m.in. USA (Harvard University), Izraelu,Japonii, RPA,Brazylii, Australii, Chinach, Korei Południowej, Indiach i w całej Europie.

 

Wybrane publikacje i patenty

Horbańczuk J.O., The Ostrich, Wyd. European Ostrich Group, Dania 2002. M.A. G. de Bakker, D.A. Fowler, K.Oude, E. M. Dondorp, M. C.Navas, J. O. HORBANCZUK, J.-Y.Sire, D.Szczerbińska, M.K. Richardson -2013 - Digit loss in archosaur evolution and the interplay between selection and constraints. „Nature”. 500 (7463), s. 445-448. IF= 42,3
J. HORBANCZUK, J. Sales, T. Celeda, A. Konecka i inni.-1998- Cholesterol cont;ent and fatty acid composition of ostrich meat as influenced by subspecies.-Meat Science 50,3 385-388, IF=3,5
Huminiecki L, HORBANCZUK J., 2017 - Can We Predict Gene Expression by Understanding Proximal Promoter Architecture? Trends in Biotechnology, doi.org/10.1016/j.tibtech.2017.03.07, IF=12,1
Huminiecki L., HORBANCZUK J., 2017, Atanasov,A.G., 2017 - The functional genomic studies of curcumin. Seminar Cancer in Biology, doi.org/10.1016/j.semcancer.2017.04.002, IF=10,0.
HORBAŃCZUK J.O i inni - Innowacyjna technologia produkcji suszonego mięsa strusi o podwyższonej wartości odżywczej i prozdrowotnej) (P.414678)

 

Linki do profili i stron naukowych

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=35610843700