• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@ighz.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Emilia Bagnicka, prof. dr hab.

Profesor zwyczajny

 

Zainteresowania badawcze

genetyka cech ilościowych, transkryptomika, epigenetyka, jakość mleka

 

Dorobek naukowy

ponad 300 prac naukowych (101 z listy JCR), w tym 73 oryginalnych, 20 przeglądowych, 43 popularno-naukowych, 8 rozdziałów w książkach, 160 doniesień konferencyjnych.

H=15, liczba cytowań=544 (Web of Science)
oraz H=15, liczba cytowań=590 (SCOPUS)

Wybrane osiągnięcia naukowe

Jako pierwsza w Polsce oszacowała parametry genetyczne oraz wartości hodowlane cech produkcyjnych w polskiej populacji kóz oraz jako jedna z pierwszych na świecie i jedyna w Polsce oszacowała parametry genetyczne cech funkcjonalnych; opracowała ekonomiczne indeksy selekcyjne cech produkcyjnych, funkcjonalnych oraz łącznego indeksu; Wraz zespołem potwierdziła udział peptydów przeciwdrobnoustrojowych w obronie wymienia krów w zakażeniach bakteryjnych oraz wytypowała geny o zróżnicowanej ekspresji w zakażeniach gronkowcem. Były to jedne z pierwszych badań na świecie dotyczące profilu ekspresji genów układu immunologicznego w wymieniu krów metodą macierzową. Geny te są obecnie analizowane w badaniach epigenetycznych; We współpracy z zespołem dr hab. J. Kaby z Wydz. Med. Wet. SGGW określiła wpływ zakażenia SRLV na cechy produkcyjne kóz oraz poziom ekspresji cytokin i białek ostrej fazy w komórkach mleka i krwi na poziomie RNA i białka. Jej praca doktorska i habilitacyjna była wyróżniona przez Radę Naukową IGHZ, a rozprawa habilitacyjna była nagrodzona przez Wydział Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.

 

Realizowane projekty badawcze

Kierownik 7 projektów, kierownik zadań badawczych w 3 projektach UE, wykonawca w 11 projektach:
Kierownik projektu POIG (2008-2013) „Bio-Centrum – zwierzę, żywność i człowiek”. Konsorcjum trzech Instytutów.
Kierownik ze strony partnera projektu NCN 2013/09/B/NZ6/03514 „Odpowiedź immunologiczna organizmu w przebiegu naturalnego zakażenia lentiwirusami małych przeżuwaczy” (lider SGGW).
Lider projektu NCN 2015/17/B/NZ9/01561 „Regulacje epigenetyczne w tkankach gruczołu sutkowego krów mlecznych z przewlekłymi, nawracającymi stanami zapalnymi gruczołu spowodowanymi przez gronkowce koagulazo-dodatnie lub koagulazo-ujemne”; konsorcjum z PIB IZ Balice.

 

Działalność organizacyjna, upowszechnianie wiedzy i inne

Stypendystka DAAD (Niemcy, 2001) i OECD (Norwegia, 2002); staże naukowe we Włoszech (2004) i Norwegii (2011).
Recenzent MNiSW, NCBiR, w programach UE-FP7, Polsko-Norweskim Programie Naukowym, Danii, Rumunii, recenzent lub sekretarz w postępowaniach habilitacyjnych.
Przedstawiciel krajowy IGA.
Udział w organizacji konferencji; wykłady zamawiane, przewodniczenie sesjom.
Wypromowała trzy doktorantki; obecnie jest promotorem jednej i opiekunem dwóch doktorantek.
Sekretarz Rady Naukowej IGHZ przez dwie kadencje.
Współzałożycielka i współredaktorka strony internetowej „Kozi Serwis”.
Koordynacja prac przy powstaniu sieci „BIOMILK”, projektów POIG „Bio-Centrum – zwierzę, żywność i człowiek” i „BIOŻYWNOŚĆ – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego”; koordynacja realizacji i prowadzenie rozliczeń finansowych i merytorycznych projektu „Bio-Centrum”.

 

Wybrane publikacje i patenty

KOSCIUCZUK EM., LISOWSKI P., JARCZAK J., Majewska A., Rzewuska M., ZWIERZCHOWSKI L., BAGNICKA E.* 2017 – Transcriptome profiling of Staphylococci-infected cow mammary gland parenchyma. BMC Veterinary Research 13:161. Q1, IF=1,750, autor korespondencyjny.
Cais-Sokolińska D., Wójtowski J., Pikul J., Danków R., Majcher M., Teichert J., BAGNICKA E., 2015 – Formation of volatile compounds in kefir made of goat and sheep milk with high polyunsaturated fatty acids content. Journal of Dairy Science, 98, 6692–6705; Q1, IF=2,408, autor korespondencyjny
Cais-Sokolińska D, Pikul J, Wójtowski J, Danków R, Teichert J, Czyżak-Runowska G., BAGNICKA E*. 2015. Evaluation of quality of kefir from milk obtained from goats supplemented with a diet rich in bioactive compounds. Journal of the Science of Food and Agriculture 95 (6). 1343-1349. Q1, IF-2,076, autor korespondencyjny
Kaba J., STRZAŁKOWSKA N., JÓŹWIK A., KRZYŻEWSKI J., BAGNICKA E. 2012. Twelve year-long cohort study on the influence of caprine arthritis-encephalitis virus infection on goats milk yield and its composition. Journal of Dairy Science 95, 1617-1622, IF=2,566, Q1,
BAGNICKA E, SIADKOWSKA E, STRZAŁKOWSKA N, ŻELAZOWSKA B, Flisikowski K, KRZYŻEWSKI J, ZWIERZCHOWSKI L -2010. Association of polymorphisms in exons 2 and 10 of the insulin-like growth factor 2 (IGF2) gene with milk production traits in Polish Holstein-Friesian cattle. Journal of Dairy Research 77, 37-42. IF=1,807

Patent nr PL406168: BAGNICKA E., Pakulski T, Pakulska E. “Preparing a probiotic yogurt comprises cooling milk after pasteurization, adding calcium chloride, followed by supplementing yogurt cultures with probiotic bacterial strains and cooling resulting yogurt”
Patent nr PL405282: BAGNICKA E. Pakulski T, Pakulska E. „Method for preparing granular curd cheese from sheep's milk, involves adding defatted sheep milk, and heating milk to temperature in specific temperature, where heated milk is allows to cool for specific time”

 

Linki do profili i stron naukowych

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506404474

https://www.researchgate.net/profile/Emilia_Bagnicka/info