• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@ighz.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

dr hab. Mariusz Pierzchała Profesor IGHZ

Kierownik Zakładu Genomiki i Bioróżnorodności

 

Zainteresowania badawcze

biologia molekularna, genetyka zwierząt, mapowanie genów (QTL), genomika strukturalna i funkcjonalna, nutrigenomika, biologia systemowa.

 

Dorobek naukowy

ok. 220 prac naukowych, w tym 3 rozdziałów w książkach, 96 oryginalnych prac twórczych, w tym 62 z listy JCR, Łączna liczba cytowań ok. 420 indeks Hirscha 12.

 

Wybrane osiągnięcia naukowe

1. Pionierskie badania dotyczące mapowania genów wpływających na jakość tuszy świń w ramach „Polskiego Projektu Mapowania Genomu Świni” Polish Pig Genome Mapping Project 1999, oraz międzynarodowego projektu CT960902 “Identification and mapping of candidate genes for carcass and meat quality in pig” – INCO-COPERNICUS – 2003.
2. Identyfikacja polimorfizmu genów kandydujących związanych z użytkowością świń”. 2005.
3. Opracowanie profili transkryptomicznych dla genów związanych z rozwojem tkanki mięśniowej u różnych ras świń 2009.
4. Identyfikacja biomarkerów cech jakości mięsa wieprzowego w oparciu o analizę ekspresji genów w ramach europejskiego projektu „Q-PorkChains” 2011.
5.Badania nutrigenomiczne - opracowanie profili transkryptomicznych związanych z suplementacją bioaktywnymi komponentami paszy WNKT w ramach projektu „Biożywność” 2014.

 

Realizowane projekty badawcze

Kierownik 4 projektów/zadań oraz wykonawca w 7 projektach naukowych w tym 4 projektów UE m.in.: 1) kierownik podzadania 3.4. w ramach projektu „BIOŻYWNOŚĆ: Wykorzystanie metod molekularnych do weryfikacji genetycznego podłoża cech jakości mięsa wieprzowego, w realizacji, wykonawca podzadania 3.3. w ramach projektu „BIOŻYWNOŚĆ – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych, w latach 2010-2013; 2) wykonawca w projekcie: CT960902 “Identification and mapping of candidate genes for carcass and meat quality in pig” – INCO-COPERNICUS (koordynowanego przez Uniwersytet Hohenheim - Niemcy) finansowanego z 5-PR UE. 3) współkoordynator badań w polskiej części projektu UE Q-PorkChains (FP6-036245-2) pt.: „Improving the quality of pork and pork products for the consumer: Development of innovative, integrated, and sustainable food production chains of high quality pork products matching consumer demands”

 

Działalność organizacyjna, upowszechnianie wiedzy i inne

Członek Zarządu Fundacji Członków Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych Polskiej Akademii Nauk -Pro Scientia et Vita –2002-2006, 2) Członek Rady Hodowlanej „Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej -POLSUS" od 2009, 3) Członek Rady Naukowej IGiHZ PAN, w Jastrzębcu od 2011, 4) Członek Zespołu Ewaluacji Jednostek Naukowych w latach 2012-2013.
Działalność dydaktyczna: wykłady na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie (od 1999) , SGGW (2010-2011), IGHZ PAN Jastrzębiec (cykliczne wykłady dla doktorantów) (2000-2014), wykłady dla hodowców trzody chlewnej w ramach kongresu EPSPA, Warszawa, 13.06.2007. Współpraca miedzynarodowa m.in. z: Wageningen University - Holandia, Harvard Medical School -USA, BOKU –University - Austria, University of Hohenheim - Niemcy, Archus University - Dania
Organizator i koordynator warsztatów naukowych: Workshop on methods of gene expression measurement in animal breeding and quality of animal products w ramach „The Centre of Excellence (CoE) in Genomics, Biotechnology and Quality of Animal Products in Sustainable Production Systems with consideration of Animal Welfare – ANIMBIOGEN in EU (FP7). W latach 2009–2012.

 

Wybrane publikacje i patenty

PIERZCHALA, M., Hoekman, A.J.W., Urbanski, P., Kruijt, L., Kristensen, L., Young, J.F., Oksbjerg, N., Goluch, D., and te-Pas, M.F.W. (2014) Validation of biomarkers for loin meat quality (M. longissimus) of pigs. Journal of Animal Breeding and Genetics, 2014. (4): p. 258-70 IF=1.654, 40pkt, Q1 (m.pierzchala@ighz.pl)
te Pas, M.F.W., Kruijt, L., PIERZCHALA, M., Crump, R.E., Boeren, S., Keuning, E., Hoving-Bolink, R., Hortos, M., Gispert, M., Arnau, J., Diestre, A., and Mulder, H.A. (2013) Identification of proteomic biomarkers in M. Longissimus dorsi as potential predictors of pork quality. Meat Science, 95(3): p. 679-687. IF=2.754, 40pkt, Q1
Juszczuk-Kubiak, E., Bujko, K., Grześ, M., Cymer, M., Wicińska, K., Szostak, A., PIERZCHALA, M. (2016) Study of bovine Mef2B gene: The temporal-spatial expression patterns, polymorphism and association analysis with meat production traits. Journal of Animal Science, 94(11):4536-4548.
Szostak, A., Ogłuszka, M., Te Pas, M.F.W., Poławska, E., Urbański, P., Juszczuk-Kubiak, E., Blicharski, T., Pareek, C.S., Dunkelberger, J.R., Horbańczuk, J.O., PIERZCHALA, M. (2016) Effect of a diet enriched with omega-6 and omega-3 fatty acids on the pig liver transcriptome. Genes and Nutrition 11 (1) p. 1-17
Ogłuszka, M., Szostak, A., te Pas, M. F., Poławska, E., Urbański, P., Blicharski, T., Pareek C.S. Juszczuk-Kubiak E., Dunkelberger R., Horbańczuk J.O., PIERZCHALA, M. (2017). A porcine gluteus medius muscle genome-wide transcriptome analysis: dietary effects of omega-6 and omega-3 fatty acids on biological mechanisms. Genes & nutrition, 12(1), 4. DOI: 10.1186/s12263-017-0552-8

 

Linki do profili i stron naukowych

 

https://www.researchgate.net/profile/Mariusz_Pierzchala
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603710874