• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

  05-552 Magdalenka, Polska

 • sekretariat@ighz.pl

  tel. +48 22 736-70-00
  fax +48 22 756-16-99

Actual project calls

Director of the

Institute of Genetics and Animal Breeding  

of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec

opens competition for the position of associate professor

(Polish “profesor nadzwyczajny”)

in the Department of Molecular Biology  (team of “Molecular Biology of Iron”)

on the basis of article 91 (paragraph 5) of Act of the Polish Academy of Sciences from 30th of April 2010 (Bulletin of Acts. Number 96 Position. 619), Statute of IGiHZ PAN and Regulations of competition procedure in employment for scientific position in the Institute of Genetics and Animal Breeding of the Polish Academy of Sciences from 2nd February 2012.
 

 

Application requirements

 

The candidate is expected to:

 • have PhD degree in agricultural sciences field or similar,
 • have strong scientific interests in the field of biochemistry with demonstrable experience in molecular biology of iron, supported with original scientific work, especially publications in journals identified by Journal Citation Reports,
 • have experience (in the past or at present) in leading or working in a research project financed by external sources,
 • speak and write fluently in English
 • desired accomplishment of international internship

 

The candidates are asked to submit the following documents:

 1. motivation letter,
 2. CV,
 3. copy of PhD or post-doctoral degree,
 4. list of publications,
 5. summary of professional accomplishments,
 6. application form (available on the website http://www.ighz.edu.pl/?p0=7&p1=41&o=7590),
 7. certificate confirming the knowledge of English language (in case of lack of certificate, English knowledge will be examined during job interview),
 8. list of scientific projects financed by external sources in which candidate has been project leader or investigator,
 9. international scientific cooperation (the name of foreign scientific unit, the form of cooperation, range, results),
 10. declaration of  accomplishment of international internship,
 11. international visits: scientific trainings, conferences participation (country, institution, aim of visit, duration of visit),
 12. international and national prizes, awards  (year of obtaining)

 

 

The whole documentation should be submitted to secretariat  of the Institute of Genetics and Animal Breeding of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec, Postępu 36A Street,  05-552 Magdalenka; in working time between 8:00 a.m and 3:00 p.m or please send all documents by post or by email - b.hryniewicz@ighz.pl

 

 

Publication date: 13th October  2017

Deadline for application: 28th October 2017

The interview with candidates (online or on-site) shall take place on 15 November 2017 (no travel costs will be reimbursed)

The final decision shall be made by 30th November 2017

Dyrektor

Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu

ogłasza Konkurs otwarty

na stanowisko adiunkta

w Zakładzie Embriologii Doświadczalnej

na podstawie art. 91 ust.5 Ustawy o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 96 poz. 619), Statutu IGiHZ PAN oraz Regulaminu postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN z dnia 9.02.2012 r.
 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu, powinni spełniać następujące kryteria:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk rolniczych (dziedzina: nauki rolnicze, dyscyplina: zootechnika) lub nauk biologicznych lub nauk weterynaryjnych,
 • udokumentowane (co najmniej 3-letnie) doświadczenie z zakresu embriologii doświadczalnej ssaków (przede wszystkim myszy obejmujące:
  • umiejętność pozyskiwania gamet i zarodków
  • praktyczna znajomość technik mikromanipulacji na zarodkach
  • umiejętność pracy z mikroskopem konfokalnym ,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • pożądane odbycie naukowego stażu zagranicznego.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. podanie,

 2. odpis dyplomu uzyskania tytułu magistra i stopnia naukowego doktora,
 3. wykaz publikacji,

 4. autoreferat naukowy,

 5. kwestionariusz osobowy (wzór w załączeniu),

 6. certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (w przypadku braku takiego zaświadczenia, kandydat musi wykazać się bierną i czynną znajomością jęz. angielskiego podczas rozmowy kwalifikacyjnej),

 7. wykaz projektów badawczych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w których kandydat pełnił bądź pełni funkcje kierownika projektu lub wykonawcy,

 8. współpraca naukowa z zagranicą (zagraniczna jednostka naukowa, forma współpracy, zakres, osiągnięcia),

 9. oświadczenie o odbyciu zagranicznego stażu naukowego,

 10. wyjazdy zagraniczne: staże naukowe, udział w konferencjach (kraj, instytucja, cel wyjazdu, okres trwania),

 11. nagrody i wyróżnienia o randze krajowej i międzynarodowej (rok otrzymania).

 

Pełną dokumentację należy składać w Kancelarii Ogólnej w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, ul. Postępu 36A,  05-552 Magdalenka; w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 16.00, przesłać pocztą zwykłą lub elektroniczną na adres: b.hryniewicz@ighz.pl.

 

Data ogłoszenia konkursu: 25 kwietnia 2017 r.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 12 maja  2017r.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 30  maja 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 14 czerwca 2017 r.

 

SŁOWA KLUCZOWE: adiunkt, nauki rolnicze, nauki biologiczne, nauki weterynaryjne, embriologia doświadczalna, biologia rozwoju ssaków

                                                                                                                 

 

Dyrektor

Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu

ogłasza Konkurs otwarty

na stanowisko adiunkta

w Zakładzie Biologii Molekularnej (bioinformatyk)

na podstawie art. 91 ust.5 Ustawy o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 96 poz. 619), Statutu IGiHZ PAN oraz Regulaminu postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN z dnia 9.02.2012 r.
 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu, powinni spełniać następujące kryteria:

 

 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk rolniczych (dziedzina: nauki rolnicze, dyscyplina: zootechnika), lub nauk biologicznych bądź pokrewnych;

 • posiadanie sprecyzowanych zainteresowań z zakresu biologii molekularnej bioinformatyce i biostatystyce, poparte dorobkiem naukowym obejmującym oryginalneprace twórcze, w tym zwłaszcza publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports;

 • udział w realizacji projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych;

 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;

 • odbycie naukowego stażu zagranicznego.

 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. podanie,

 2. CV,

 3. odpis dyplomu uzyskania tytułu magistra i stopnia naukowego doktora,

 4. wykaz publikacji,

 5. autoreferat naukowy,

 6. kwestionariusz osobowy (wzór w załączeniu),

 7. certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (w przypadku braku takiego zaświadczenia, kandydat musi wykazać się bierną i czynną znajomością jęz. angielskiego podczas rozmowy kwalifikacyjnej),

 8. wykaz projektów badawczych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w których kandydat pełnił bądź pełni funkcje kierownika projektu lub wykonawcy,

 9. współpraca naukowa z zagranicą (zagraniczna jednostka naukowa, forma współpracy, zakres, osiągnięcia),

 10. oświadczenie o odbyciu zagranicznego stażu naukowego,

 11. wyjazdy zagraniczne: staże naukowe, udział w konferencjach (kraj, instytucja, cel wyjazdu, okres trwania),

 12. nagrody i wyróżnienia o randze krajowej i międzynarodowej (rok otrzymania).

 

 

Pełną dokumentację należy składać w Kancelarii Ogólnej w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, ul. Postępu 36A,  05-552 Magdalenka; w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 16.00 , przesłać pocztą lub email – b.hryniewicz@ighz.pl.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 30.05.2017 r.

Data ogłoszenia konkursu: 4 maja 2017 r.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 18 maja 2017 r.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 30  maja 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 14 czerwca 2017 r.

Dyrektor

Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu

ogłasza Konkurs otwarty

na stanowisko adiunkta

w Zakładzie Genomiki i Bioróżnorodności  

(nutrigenomika i nutrigenetyka)

na podstawie art. 91 ust.5 Ustawy o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 96 poz. 619), Statutu IGiHZ PAN oraz Regulaminu postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN z dnia 9.02.2012 r.
 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu, powinni spełniać następujące kryteria:

 

 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk rolniczych, biologicznych bądź pokrewnych;
 • posiadanie sprecyzowanych zainteresowań badawczych z zakresu biologii molekularnej oraz nutrigenomiki poparte dorobkiem naukowym obejmującym oryginalne  prace twórcze, w tym zwłaszcza publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports;
 • kierowanie bądź udział w realizacji projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych;
 • deklaracja odbycia międzynarodowego stażu;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. podanie,

 2. CV,

 3. odpis dyplomu uzyskania tytułu magistra i stopnia naukowego doktora,

 4. wykaz publikacji,

 5. autoreferat naukowy,

 6. kwestionariusz osobowy (wzór w załączeniu),

 7. certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (w przypadku braku takiego zaświadczenia, kandydat musi wykazać się bierną i czynną znajomością jęz. angielskiego podczas rozmowy kwalifikacyjnej),

 8. wykaz projektów badawczych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w których kandydat pełnił bądź pełni funkcje kierownika projektu lub wykonawcy,

 9. współpraca naukowa z zagranicą (zagraniczna jednostka naukowa, forma współpracy, zakres, osiągnięcia),

 10. wyjazdy zagraniczne: staże naukowe, udział w konferencjach (kraj, instytucja, cel wyjazdu, okres trwania),

 11. nagrody i wyróżnienia o randze krajowej i międzynarodowej (rok otrzymania).

 

 

Pełną dokumentację należy składać w Kancelarii Ogólnej w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, ul. Postępu 36A,  05-552 Magdalenka; w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 16.00, przesłać pocztą zwykłą lub elektroniczną na adres: b.hryniewicz@ighz.pl.

 

Data ogłoszenia konkursu: 4 maja 2017 r.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 13 maja 2017 r.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 30  maja 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15 czerwca 2017  r.